ചുട്ട കൊഞ്ചും അയക്കൂറയും കണ്ണൂർ തോട്ടട ബീച്ചിൽ | കടലോരം രുചികളും കടൽക്കാറ്റും – Dhaka Video

കണ്ണൂരിലെ ചുട്ടമീനുകൾ: കണ്ണൂരിലെ ഞങ്ങളുടെ അവസാന ദിവസം. (കണ്ണൂർ വീഡിയോകളുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ്: https://goo.gl/hZwfVn) അന്ന് ഞങ്ങൾ തങ്ങിയത് തോട്ടട ബീച്ചിനടുത്തുള്ള ഒരു ഹോംസ്റ്റേയ് പട്ടികയിലുള്ള റിസോർട്ടിൽ. കടലിനോട് ചേർന്ന് കടലിലേയ്ക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന…